ชุมนุมสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสหกรณ์สมาชิก โดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

 

(1) ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการของสหกรณ์สมาชิก

(2) แนะนำช่วยเหลือในการจัดตั้ง การดำเนินกิจการ และการจัดการของสหกรณ์สมาชิก

(3) ส่งเสริมการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สหกรณ์สมาชิก

(4) เป็นผู้แทนรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของสหกรณ์สมาชิก

(5) ร่วมมือกับทางราชการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์อื่น

    ขบวนการสหกรณ์ในประเทศอื่นและองค์กรระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการส่งเสริม

    และพัฒนาสหกรณ์สมาชิก

(6) เป็นศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ โดยจัดการศึกษาอบรม คณะกรรมการดำเนินการ

    ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสหกรณ์สมาชิก และสหกรณ์อื่น