หลักเกณฑ์การรับสมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด (ชสอ.ภตน.)

1. มีเอกสารต่อไปนี้ครบถ้วน

 

1.1 กรอกใบสมัครตามแบบที่ ชสอ.ภตน. กำหนด

 

1.2 สำเนาหนังสือจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ชุด

 

1.3 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่มีมติให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก 1 ชุด

 

1.4 ข้อบังคับของสหกรณ์ 1 เล่ม

 

1.5 รายงานฐานะการเงิน หรืองบทดลองเดือนสุดท้ายก่อนสมัครเป็นสมาชิก

2. เมื่อสหกรณ์ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นสมาชิก สหกรณ์ต้องดำเนินการดังนี้

 

2.1 ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000.- บาท

 

2.2 ถือหุ้นอย่างน้อยสิบหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1,000.- บาท)