ประวัติชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

          นายทะเบียนสหกรณ์ ได้รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด ตามหนังสือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ที่ มค 0010/2344 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เรื่อง  รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด รายละเอียดดังนี้

ชื่อสหกรณ์

“ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด”

ประเภท

“สหกรณ์ออมทรัพย์”

เลขทะเบียนสหกรณ์

“4400000325651”

ที่ตั้งสำนักงาน

“1102/6 ถนนสมถวิลราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม”

คณะผู้จัดตั้งและสมาชิก

“จำนวน 6 คน จากสหกรณ์ 6 สหกรณ์” ประกอบด้วย

 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด
  โดย นายวีระพงษ์  ทองผา   ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด
  โดย  ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย   ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
  โดย ดร.ประพันธ์  ขันโมลี  ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จำกัด
  โดย   ดร.รติ  บุญมาก  ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเสมาหนองบัวลำภู จำกัด
  โดย  ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ   ไชยบุตร   ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
  โดย นายทินกร  อินทะนาม   ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

มีสหกรณ์สมาชิกเริ่มต้น จำนวน 6  สหกรณ์ เงินค่าหุ้นครั้งแรก จำนวน 120,000,000.00 บาท            อาศัยที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เป็นสำนักงานชั่วคราว ส่วนเจ้าหน้าที่นั้นเนื่องจากชุมนุมสหกรณ์เริ่มจัดตั้งจึงให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด โดย นายสุวรรณ  นนสีลาด ตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการชุมนุนมสหกรณ์ฯ  มาช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 5 คน