Thumb 01-ข้อบังคับ_ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ_จำกัด_พ_ศ_2566.pdf ข้อบังคับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด พ.ศ.2566 no/mime

ข้อบังคับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด พ.ศ.2566

Open Download 3.81 MB 25/07/2023
3.81 MB25/07/2023
Thumb 02-ระเบียบฯ_ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น_พ_ศ_2566.pdf ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น พ.ศ.2566 no/mime

ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น พ.ศ.2566

Open Download 84.73 KB 25/07/2023
84.73 KB25/07/2023
Thumb 03-ระเบียบฯ_ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก_พ_ศ_2566.pdf ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก พ.ศ.2566 no/mime

ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก พ.ศ.2566

Open Download 106.07 KB 25/07/2023
106.07 KB25/07/2023
Thumb 04-ระเบียบฯ_ว่าด้วยการรับเงินฝากประจำจากสหกรณ์อื่น_พ_ศ_2566.pdf ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากประจำจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2566 no/mime

ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากประจำจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2566

Open Download 86.3 KB 25/07/2023
86.3 KB25/07/2023
Thumb 05-ระเบียบฯ_ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน_พ_ศ_2566.pdf ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2566 no/mime

ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2566

Open Download 218.9 KB 25/07/2023
218.9 KB25/07/2023
Thumb 06-ระเบียบฯ_ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ_พ_ศ_2566.pdf ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2566 no/mime

ระเบียบ ฯ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2566

Open Download 213.37 KB 25/07/2023
213.37 KB25/07/2023
Thumb 07-ระเบียบฯ_ว่าด้วยการพัสดุ_พ_ศ_2566.pdf ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2566 no/mime

ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2566

Open Download 600.67 KB 27/07/2023
600.67 KB27/07/2023
Thumb 08-ระเบียบฯ_ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน_พ_ศ_2566.pdf ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2566 no/mime

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2566

Open Download 236.62 KB 27/07/2023
236.62 KB27/07/2023
Thumb 09-ระเบียบ_การประชุมใหญ่_พ_ศ_2566.pdf ระเบียบ การประชุมใหญ่ พ.ศ.2566 no/mime

ระเบียบ การประชุมใหญ่ พ.ศ.2566

Open Download 262.94 KB 25/08/2023
262.94 KB25/08/2023
Thumb 10-ระเบียบชุมนุมฯ_ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายใน_พ_ศ_2566.pdf ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2566 no/mime

ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2566

Open Download 436.59 KB 25/08/2023
436.59 KB25/08/2023
Thumb 11-ระเบียบชุมนุมฯ_ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรอง_พ_ศ_2566.pdf ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่ารับรอง พ.ศ.2566 no/mime

ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่ารับรอง พ.ศ.2566

Open Download 125.15 KB 25/08/2023
125.15 KB25/08/2023
Thumb 12-ระเบียบชุมนุมฯ_ว่าด้วยการดาเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์_พ_ศ_2566.pdf ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยการดาเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 no/mime

ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยการดาเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

Open Download 133.87 KB 25/08/2023
133.87 KB25/08/2023
Thumb 13-ระเบียบชุมนุมฯ_ว่าด้วยค่าธรรมเนียมธนาคาร_พ_ศ_2566.pdf ะเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมธนาคาร พ.ศ. 2566 no/mime

ะเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมธนาคาร พ.ศ. 2566

Open Download 188.19 KB 25/08/2023
188.19 KB25/08/2023
Thumb 14-ระเบียบชุมนุมฯ_ว่าด้วยค่าพาหนะ_เบี้ยเลี้ยง_ค่าเช่าที่พักในการเดินทางฯ_พ_ศ_2566.pdf ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วย ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง ค่าเบี้ยประชุม สาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ. 2566 no/mime

ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วย ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง ค่าเบี้ยประชุม สาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ. 2566

Open Download 216.83 KB 25/08/2023
216.83 KB25/08/2023
Thumb 15-ระเบียบชุมนุมฯ_ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย_พ_ศ_2566.pdf ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยเงินยืมทดลองจ่าย พ.ศ. 2566 no/mime

ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยเงินยืมทดลองจ่าย พ.ศ. 2566

Open Download 215.2 KB 25/08/2023
215.2 KB25/08/2023
Thumb 16-ระเบียบชุมนุมฯ_ว่าด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์_พ_ศ_2566.pdf ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ. 2566 no/mime

ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ. 2566

Open Download 272.23 KB 25/08/2023
272.23 KB25/08/2023
Thumb 17-ระเบียบชุมนุมฯ_ว่าด้วยหุ้น_พ_ศ_2566.pdf ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2566 no/mime

ระเบียบชุมนุมฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2566

Open Download 201.2 KB 25/08/2023
201.2 KB25/08/2023

17