เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

(ปฏิบัติงานชั่วคราว)

นายสุวรรณ นนสีลาด
รักษาการผู้จัดการ

นางมธุรส ชินช่าง
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน

นางสาวปณิตา จันทร์สว่าง
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน

นางกาญจน์ชุดา ฆารละออง
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน

นางสาวสุพัตรี วงศ์วอ
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน

นางสาวกวิตา ขันสาลี
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน

นางสาวทิติยา หอมทอง
เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ