ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

นายยรรยง คงภาษี
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายคมกฤษณ์ สุขไชย
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายทนงศักดิ์ วังสงค์
ผู้ตรวจสอบกิจการ