Author Archives: ADMIN

ประชุมสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567

“การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และการบริหารการลงทุนกับความ

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

กิจกรรมอบรมฯ การบริหารเงินทุนและการวางแผนทางการเงิน ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 จังหวัดนครพนม

ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ในการประชุมใหญ่ฯ ในครั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกได้ร่วมรับฟังแนวทางการบริหารจัดการของชุมนุมสหกรณ์ฯ และร่วมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2566

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2566

ดร.กมล ศรีล้อม รองประธานกรรมการ ที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ ชสอ.ภตน. ดำเนินการประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1 ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ ชสอ.ภตน

ชสอ.ภตน. รับการเข้าตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม ได้เข้าให้คำปรึกษา แนะนำการกำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้กับ ชสอ.ภตน.

การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด (ชสอ.ภตน.) ในวันที่ 2 มีนาคม 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ซึ่ง ชสอ.ภตน.ได้รับเกียรติจาก ท่านทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม