ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1

ดร.ณสรวง ก้อนวิมล
ที่ปรึกษา

ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย
ที่ปรึกษา

ดร.สามัคคี เดชกล้า
ที่ปรึกษา

นายบุญธรรม เดชบุญ
ที่ปรึกษา

ดร.สำเริง บุญโต
ที่ปรึกษา

ดร.กิตติ ดวงแสง
ที่ปรึกษา