ประชุมสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567

“การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และการบริหารการลงทุนกับความท้าทายในอนาคต”

นายวีระพงษ์ ทองผา ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 2 และนายสุวรรณ นนสีลาด รักษาการผู้จัดการ จัดประชุมสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ “การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และการบริหารการลงทุนกับความท้าทายในอนาคต” ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมโฆษะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบกับสหกรณ์ในปัจจุบัน ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ตลอดทั้งปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ และการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์ และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ดังนี้

  1. นายธีรุฒน์ ชูช่วย บรรยายในหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

  2. พันตำรวจเอก นายแพทย์ ดนุกฤต กลัมพากร บรรยายในหัวข้อ การวิเคราะห์การลงทุน

  3. อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม บรรยายในหัวข้อ การแก้ไขหนี้สินสมาชิกสหกรณ์

« ของ 4 »