ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด
       ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด
ด้วย คณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด ชุดที่ 1
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เห็นชอบให้กำหนดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 17 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด

« ของ 4 »