กิจกรรมอบรมฯ การบริหารเงินทุนและการวางแผนทางการเงิน ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 จังหวัดนครพนม

การอบรมหลักสูตร “การบริหารเงินทุนและการวางแผนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ”

ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

     ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด ได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรม  โดยรับฟังการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมจาก นายวีระพงษ์ ทองผา ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด (ชสอ.ภตน.) ในหลักสูตร “การบริหารเงินทุนและการวางแผนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ และแนวคิดการจัดสรรเงินของสหกรณ์เองให้เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก ซึ่งต้องบริหารเงินด้วยการสร้างความสมดุลของแหล่งที่มาของเงินทุน นอกจากนี้ ก็ต้องจัดสรรเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสมของการลงทุน รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผลตอบแทนและเงินลงทุน สหกรณ์จึงต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ อย่างระมัดระวัง โปร่งใส เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ ให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นและมีความน่าเชื่อถือ

ทาง ชสอ.ภตน. ต้องขอขอบคุณวิทยากร ทั้ง 3 หัวข้อ

  • ดร.กมล ศรีล้อม      “การบริหารเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์”
  • นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์, นายประจวบ  จำลองเพ็ง และนายพิเชต  ดวงบุบผา  “กฎกมายและการปรับโครงสร้างหนี้”
  • นายบุญธรรม เดชบุญ   “รูปแบบการแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิก”

ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการ ชสอ.ภตน. ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมการอบรมในครั้งนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสามารถนำความรู้ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยซน์ต่อสหกรณ์และมวลสมาชิกต่อไป

« ของ 2 »