การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด (ชสอ.ภตน.) ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี  2566 ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ในการประชุมใหญ่ฯ ในครั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกได้ร่วมรับฟังแนวทางการบริหารจัดการของชุมนุมสหกรณ์ฯ และร่วมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในโอกาสนี้

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านวีระพงษ์ ทองผา ที่ได้รับเลือกตั้งใน ตำแหน่งประธานกรรมการ และ ท่านชำนาญ มีมูล ได้รับเลือกตั้งใน  ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ

« ของ 2 »