การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2566

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2566

ดร.กมล  ศรีล้อม  รองประธานกรรมการ ที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ ชสอ.ภตน. ดำเนินการประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1 ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ ชสอ.ภตน. ในครึ่งปีแรก พร้อมทั้งประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566  ที่กำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 ณ  ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม