ชสอ.ภตน. รับการเข้าตรวจแนะนำการจัดทำบัญชี โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม


เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2566  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม ได้เข้าให้คำปรึกษา แนะนำการกำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของ ชสอ.ภตน.  ให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีแก่คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ฯ โดยมี นายพงษ์สวัสดิ์ ธีรภัคสิริ  กรรมการและเหรัญญิก พร้อยด้วย นายสุวรรณ  นนสีลาด  รักษาการผู้จัดการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำระบบบัญชี การบริหารการเงินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด