การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด (ชสอ.ภตน.) ในวันที่ 2 มีนาคม 2566

การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำกัด (ชสอ.ภตน.) ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ซึ่ง ชสอ.ภตน.ได้รับเกียรติจาก ท่านทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก และรับฟังการกล่าวรายงานการจัดการประชุม จากท่านวีระพงษ์ ทองผา ประธานคณะผู้จัดตั้งฯ ชสอ.ภตน. ในการประชุมใหญ่ฯ ในครั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกได้ร่วมรับฟังแนวทางการบริหารจัดการของชุมนุมสหกรณ์ฯ และร่วมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566